எங்கள் தரம் மிக்க அடையாளமான ஏற்றுமதிகளை விரைவான மற்றும் வினைத்திறன் மிக்க வா;த்தகத்தின் ஊடாக உந்துதல
வாசனைத் திரவியத்திற்கான இத் தீவில் சா;வதேச வா;த்தகத்திற்கான நேரம் மற்றும் செலவை குறைத்தல்
வா;த்தகம் சம்பந்தமான தகவல்களின் வெளிப்படைத் தன்மையையூம் அணுகக்கூடியதாக இருப்பதையூம் உறுதிப்படுத்தல்
இலங்கையின் வடிவமைக்கப்பட்ட வா;த்தக
மையத்திற்கும் உலகின் ஏனைய பகுதிகளுக்கும் இடையிலான வா;த்தகத்தை வசதிப்படுத்தல்

படிவங்கள் இ சட்டம் மற்றும் தொடா;புகள்

Access or download forms, laws and contact details of institutions and staff involved in trade-related procedures

உலக வா;த்தக நிறுவனத்தின் வா;த்தக வசதிப்படுத்தல் உடன்படிக்கை

சந்தை பகுப்பாய்வூ கருவிகள்

Analyze Sri Lanka export potential and browse trade data

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License