වේගවත් හා කාර්යක්ෂම වෙළඳාමක් තුළින් අපගේ ගුණාත්මක
බවින්  පිරිපුන් අපනයන ඉහළ නැංවීම
සුප‍්‍රකට කුළුබඩු අපනයන දූපතක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර
වෙළඳාමේ දී ගතවන කාලය හා වැයවන පිරිවැය අවම කිරීම
වෙළඳාම හා සම්බන්ධ තොරතුරු වල විනිවිදභාවය සහ පහසුවෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමෙ හැකියාව සහතික කිරීම
ලංකාවේ විලාසිතා මධ්‍යස්ථානය සහ ලෝකයේ සෙසු රටවල් අතර වෙළඳාමට පහසුකම් සැලසීම

ආකෘති පත‍්‍ර, නීති සහ සම්බන්ධතා

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ වෙළඳ පහසුකම් සැපයීමේ ගිවිසුම

වෙළඳපල විශ්ලේෂණ මෙවලම්

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License